Aktualności

Zobacz wszystkie

UZZM w Lubinie : Postaw na przyszłość...

Dodano 2012-07-18

UZZM w Lubinie : Postaw na przyszłość...

Postaw na przyszłość - zdobądź gruntownewykształcenie

pedagogiczne, humanistyczne i ekonomiczne! (cz.1)

 

Chcesz zdobyć nowe umiejętności i pozyskać gruntowną widzę wwybranej przez Ciebie dziedzinie?

A może twoim celem jest podwyższeniekwalifikacji i zdobycie wyższego wykształcenia, a w przyszłości awansu? Jeślitak, to Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie daje Ci możliwośćsamorozwoju zawodowego.

 

Dzisiaj, w pierwszym cyklu artykułów edukacyjnych, zrobimygruntowny przegląd studiów licencjackich, jakie prowadzone są na UZZM wLubinie, podczas których kandydaci mają możliwość zdobycia gruntownej wiedzypedagogicznej, humanistycznej i ekonomicznej. W kolejnym cyklu, przedstawimykierunki inżynierskie, które w tym roku lubińska Uczelnia proponuje kandydatom.

 

Nie jest istotne czyjesteś osobą młodą dopiero planującą ścieżkę swojejzawodowej kariery, czy też osobą dojrzałą pragnącą uzupełnić dotychczasowąwiedzę i zdobyć wyższe wykształcenie. Ważne, że jesteś zdeterminowany, chętnydo rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Uczelnia Zawodowa ZagłębiaMiedziowego w Lubinie wychodząc naprzeciw współczesnym wymaganiom rynkowymstworzyła w bieżącym roku akademickim bardzo zróżnicowaną ofertę kształcenia.

 

- W tym roku postawiliśmy na wiele nowości zarówno na studiachlicencjackich, jak i inżynierskich -podkreśla Maria Paszkowska, WicekanclerzUczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. - Wynika to po pierwsze, zpotrzeby zatrudniania specjalistów w konkretnych branżach,  po drugie zchęci umożliwienia kandydatom na studia szerszej oferty kształcenia. Chcemy bykażdy znalazł potocznie mówiąc, coś dla siebie. - dodaje WicekanclerzUczelni.

 

Studia nie są wyłącznieprzeznaczone dla osób młodych, dopiero po maturze, ale także dla osóbdojrzałych chcących cały czas się dokształcać, podnosić swoje kwalifikacje orazpragnących poczuć choć trochę tzw. życie studenckie. Bo jak każdy dobrze wie,studia to nie tylko czas nauki, ale i zabawy i zawierania nowychznajomości.

 

A jakie kierunki ispecjalności licencjackie w tym roku zasługują na uwagę?

- Idąctropem pewnych tendencji i wyborów studentów, w tym roku uruchomiliśmy ażcztery nowe specjalności na kierunkach licencjackich - mówi Iwona Oborska, kierownik Rektoratu UZZM. - Na studiach na kierunku Pedagogika nowościami są: Terapia Pedagogiczna i PedagogikaOpiekuńczo-Wychowawcza oraz Pedagogika Resocjalizacyjna i Socjoterapia. Pozatym podobnie jak w ostatnich latach prowadzimy nabór na Edukację Przedszkolną i Wczesnoszkolną. Na kierunku Zarządzanie wtym roku również nie zabraknie nowych specjalności. Planujemy uruchomić: Zarządzanie Kadrami, Rachunkowość iZarządzanie Finansami, a takżeKomunikację i Reklamę, czyli specjalność, którą po raz pierwszyuruchomiliśmy w zeszłym roku i która cieszy się dużym zainteresowaniem zestrony kandydatów. Oprócz wspomnianych specjalności, prowadzona jest równieżrekrutacja na specjalności, na których nasza Uczelnia prowadzi kształcenie odkilku lat: Zarządzanie w Administracjioraz Psychologię w Zarządzaniu - dodaje.

 

Jak zostało to jużwspomniane Komunikacja i Reklama,którą lubińska Uczelnia uruchomiła w zeszłym roku zyskała wieluzwolenników i w tym roku jest kontynuowana. A co czeka na kandydatów tejspecjalności? Studenci zapoznają się z szerokim zakresem promocji, reklamy,badań marketingowych i komunikacji pośredniej oraz bezpośredniej. Poznajątajniki planowania strategii promocyjnej, tworzenia pożądanego wizerunku firmyoraz wcielą się w rolę organizatorów eventów i zaplanują go od A do Z.Ponadto dowiedzą się, jak postępować w relacjach z klientami oraz  przejdą szkolenie z wystąpień publicznych, atakże z fotografii, copywriting'u oraz grafiki komputerowej.

 

Nową specjalnością adresowaną do osób pracujących  lub zainteresowanych podjęciem pracy w działachzajmujących się m.in. prowadzeniem dokumentacji pracowników, harmonogramowaniemczasu pracy, a także doborem  pracownikówdo zadań jest Zarządzanie Kadrami. Podczaskształcenia na UZZM studenci zdobędą wiedzę dzięki której będą zdolni doorganizowania pracy małych zespołów np. we własnej firmie, jak również dopełnienia funkcji menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania. Ponadtostudenci specjalności rozwiną umiejętności interpersonalne i społeczne poprzezuczestnictwo w bloku zajęć i treningów psychologicznych.

 

A co mają do zaoferowania studia na specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami?

Studia te umożliwiają poznanie reguł rachunkowości i zdobyciepraktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości iróżnego rodzaju analiz finansowych wykonywanych w przedsiębiorstwach. Pozwalajątakże na pogłębienie wiedzy z zakresu podatków i innych zobowiązańpubliczno prawnych. Studia ułatwiają zdobycie pracy w zawodzie księgowego. Jejabsolwent jest gruntownie wykształcony w obszarze finansowo-rachunkowym.

 

Natomiast studiowanienowej specjalności PedagogikaResocjalizacyjna i Socjoterapia umożliwi przyszłym pedagogom podjęcie m.in. do pracy winstytucjach resocjalizacyjno-wychowawczych w charakterze pedagogakonsultanta, nauczyciela - socjoterapeuty w szkołach podstawowych oraz szerokopojętych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Z koleispecjalność Terapia Pedagogiczna i Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza,to specjalność dla ludzi, którzy chcą zaznajomić się z pracą nauczycielaterapii pedagogicznej, pedagoga szkolnego, czy nauczyciela-wychowawcy w różnegorodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna adresowana jest doosób, które pragną  profesjonalniezajmować się kształceniem i wychowywaniem dzieci w wieku przedszkolnym iwczesnoszkolnym. Zakres przedmiotowy obejmuje między innymi takie przedmiotyjak: elementy prawa oświatowego, emisja głosu, poradnictwo pedagogiczne,logopedia, metody diagnozy psychopedagogicznej, terapia pedagogiczna, podstawynauczania języka polskiego i matematyki, edukacja muzyczna, edukacja plastyczno- techniczna, edukacja społeczna i przyrodnicza i wiele innych.

 

Jak widać, różnorodność specjalnościna Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie jest znaczna, co na pewnowpływa na możliwość wyboru danego obszaru kształcenia, który kandydaci chcąposzerzyć lub w ramach którego pragną ugruntować wiedzę.

 

W kolejnym artykule osoby o zacięciu i zainteresowaniach technicznychbędą mogli poznać szczegółowo ofertę kształcenia, jaką w tym roku lubińskaUczelnia proponuje kandydatom na studia inżynierskie!